Archive for Marzec, 2012

Zmienić przeznaczenie

Chcę, abyś poznał prawdziwą historię człowieka naszych czasów, któ­ry niestrudzenie pracując, krok po kroku wędrując w górę, potrafił zmienić swoją karmę. Zobacz, na jego przykładzie, że mimo określo­nych okoliczności, w których się rodzisz, możesz wypracować nowe, wysokie poziomy wszystkich swych energii i ostatecznie zmienić swo­je przeznaczenie. Mężczyzna, którego skrawek życiorysu zaraz poznasz, jest wśród nas, […]

Schody do nieba

Zdecydowanie nie można na trwałe otrzymać energii pieniędzy, nie wy­pracowując jej, to znaczy nie gromadząc najpierw energii niższych pozio­mów. Jeżeli przypadkowo otrzymasz energię wyższego rzędu, np. sta­niesz się właścicielem majątku w drodze spadku, ale sam nie wzniesiesz się na poziom energii pieniędzy, stracisz swoje dobra, i to bardzo szybko. W twoim życiu nie pojawią się […]

Profil energetyczny i jego konsekwencje

Zastanów się nad swoim profilem energetycznym. Jeżeli poziom ener­gii wiary jest u ciebie wysoki, znaczy to, że powinieneś być zdrowy i wi­talny, cieszyć się życiem seksualnym i świetnie radzić sobie z codzien­nością (co oznacza m.in. niedoświadczanie „bólu istnienia”, posiada­nie dobrobytu, głębokiej wiedzy i bycie człowiekiem wpływowym). Za­pewne nie do końca jest to twój portret, więc […]

Energetyczna karma człowieka

W celu zdobycia pełniejszego obrazu tego, co dzieje się w twoim życiu, poznaj energetyczny wymiar człowieka. Koncepcja, którą cytuję dzięki Andriejowi Lewszynowi wyjaśnia bardzo wiele przypływów i odpływów dobrobytu, w tym pieniędzy. Uzasadnia konieczność wspinania się na górę swego rozwoju bez „chodzenia na skróty”, bez pomijania niezbę­dnych doświadczeń, istotnych dla całości kształtowania osobowości. Nieustanny przepływ […]

PIENIĄDZ ZNACZY TYLE CO WOLNOŚĆ WOLI

W ten sposób rodzi się też zbiorowa psychoza, ponieważ bardzo wy­godnie jest tłumaczyć swój marazm, lenistwo i brak zaangażowania stanem gospodarki kraju. W każdej sytuacji, niezależnie od czasów i miejsca na Ziemi, jedni ludzie rozwijają się i bogacą, a inni stoją w miejscu i biednieją. W jednym i w drugim przypadku jest to wyni­kiem ich […]

Komunikacja wewnętrzna

Sposób, w jaki przedstawiasz sobie to, co widzisz, to, co cię spotkało, czyli słowa, których używasz, aby wyjaśnić sobie sytuacje, w których się znajdujesz, decydują o twoim samopoczuciu. Tak naprawdę tzw. „obiek­tywna rzeczywistość” kompletnie nie ma na to wpływu. Ty sam świado­mie, a częściej bezwiednie stwarzasz sobie życiowe piekiełko. Interpre­tujesz i nadajesz zdarzeniom znaczenia, które […]

OCZEKUJ ZWYCIĘSTWA, A BĘDZIESZ JE MIAŁ

Dzięki swojej determinacji odniosłam jednak sukces, ale to, czego po drodze doświadczyłam, po prostu mnie przeraziło! Z takim entuzjaz­mem, z takim pragnieniem wykorzystania każdej chwili w życiu nie do­jdzie się przecież nigdzie. Nic dziwnego, że ogromna liczba ludzi wie­dzie życie poniżej swoich rzeczywistych możliwości – finansowych, du­chowych, intelektualnych, fizycznych i każdych innych, coraz bardziej gnuśniejąc […]

Energia

Pasja i energia to choroby zakaźne. Jedni są na nie ogromnie podat­ni, inni nieco mniej, ale tak czy owak nie ma nic, co bardziej skute­cznie wpływałoby na ludzi niż własny entuzjazm, błysk w oku, radość działania, poczucie bycia potrzebnym. Ludzie bardzo pragną energii, radości, tej szczególnej wibracji towarzyszącej tworzeniu. Zawsze po­dobają im się osoby naturalne, […]

WSZELKA PERCEPCJA PRAWDY JEST WYKRYWANIEM ANALOGII

W większości ludzie robią to odruchowo, ale kiedy zaczynają świado­mie kierować w ten sposób swoim ciałem, efekty są wręcz niepraw­dopodobne. Zmiany te gwarantują znakomity kontakt, ponieważ podświadomość czyta ten sygnał tak: „Aha, jesteś taki sam, to znaczy, że nie mamy wyboru, musimy się lubić”. Ten proces oceny przebiega poza kontrolą intelektualną i nie jest nią […]

PODOBNE PRZYCIĄGA PODOBNE

Można się co prawda spotkać z opiniami, ogromnie generalizującymi, że ludzie przyciągają się na zasadzie przeciwieństw. Zastanów się jed­nak, kto je wypowiada. Czy osoba ta ma szczęśliwe i satysfakcjonują­ce związki? Czy osiąga sukcesy finansowe? Czy też jej życie jest skom­plikowane i chaotyczne? Trudno dążyć w życiu czy biznesie do osiąga­nia wspólnego celu, jeżeli on nie […]