Archive for the ‘Filozofia energii sukcesu’ Category

Zmienić przeznaczenie

Chcę, abyś poznał prawdziwą historię człowieka naszych czasów, któ­ry niestrudzenie pracując, krok po kroku wędrując w górę, potrafił zmienić swoją karmę. Zobacz, na jego przykładzie, że mimo określo­nych okoliczności, w których się rodzisz, możesz wypracować nowe, wysokie poziomy wszystkich swych energii i ostatecznie zmienić swo­je przeznaczenie. Mężczyzna, którego skrawek życiorysu zaraz poznasz, jest wśród nas, […]

Schody do nieba

Zdecydowanie nie można na trwałe otrzymać energii pieniędzy, nie wy­pracowując jej, to znaczy nie gromadząc najpierw energii niższych pozio­mów. Jeżeli przypadkowo otrzymasz energię wyższego rzędu, np. sta­niesz się właścicielem majątku w drodze spadku, ale sam nie wzniesiesz się na poziom energii pieniędzy, stracisz swoje dobra, i to bardzo szybko. W twoim życiu nie pojawią się […]

Profil energetyczny i jego konsekwencje

Zastanów się nad swoim profilem energetycznym. Jeżeli poziom ener­gii wiary jest u ciebie wysoki, znaczy to, że powinieneś być zdrowy i wi­talny, cieszyć się życiem seksualnym i świetnie radzić sobie z codzien­nością (co oznacza m.in. niedoświadczanie „bólu istnienia”, posiada­nie dobrobytu, głębokiej wiedzy i bycie człowiekiem wpływowym). Za­pewne nie do końca jest to twój portret, więc […]

Energetyczna karma człowieka

W celu zdobycia pełniejszego obrazu tego, co dzieje się w twoim życiu, poznaj energetyczny wymiar człowieka. Koncepcja, którą cytuję dzięki Andriejowi Lewszynowi wyjaśnia bardzo wiele przypływów i odpływów dobrobytu, w tym pieniędzy. Uzasadnia konieczność wspinania się na górę swego rozwoju bez „chodzenia na skróty”, bez pomijania niezbę­dnych doświadczeń, istotnych dla całości kształtowania osobowości. Nieustanny przepływ […]