Archive for the ‘serien’ Category

PODSUMOWANIE

Zarządzanie portfelem zaczyna się od ustalenia jasnych celów i oczeki­wań wobec portfela. Po dokonaniu wnikliwej analizy sytuacji osobistej i finansowej sporządza się plan alokacji dotyczący kategorii inwestycji portfelowych. Kolejnym krokiem jest wybór poszczególnych inwestycji oraz wyznaczenie stopnia dywersyfikacji inwestycji. Wreszcie, w zarządzaniu portfelem istotne są cele inwestycyjne. Pomyślne zarządzanie portfelem wymaga więcej niż tylko wyboru […]

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ

Inwestorzy mogą zastosować kilka strategii pozwalających na zmiany oprocentowania, zamiast podejmować próby prognozowania rynkowych stóp procentowych. Przy użyciu strategii dopasowania inwestor ustala okres przetrzyma­nia papierów, czyli ramy czasowe inwestycji, a następnie układa portfel obligacji, którego czas trwania równa się terminowi przetrzymania. Na przykład, jeżeli okres przetrzymania inwestycji wynosi 7 lat, wybiera się portfel obligacji, którego […]

ZARZĄDZANIE PORTFELEM

Inwestorzy muszą zawsze być świadomi, że nie tylko ich cele i sytuacja ulegają zmianom w czasie, ale również inwestycje wymagają nadzoru, ponieważ warunki finansowe i rynkowe zmieniają się. Firmy prze­chodzą przemiany, zaś emitowane przez nie papiery wartościowe mogą już nie spełniać kryteriów, dla których zostały kupione. Na przykład, IBM, który ogłosił największą w swej historii […]

WYBÓR POSZCZEGÓLNYCH INWESTYCJI

Aby dopasować cele inwestora do poszczególnych inwestycji, należy określić ich charakterystykę oraz towarzyszące im ryzyko. Fundusze przeznaczone na potrzeby bieżące i nagłe powinny mieć charakter płynny, czyli być ulokowane w inwestycjach, które można z łatwością zamienić na gotówkę bez utraty sumy kapitałowej. Do takich inwesty­cji zaliczamy fundusze powiernicze rynku pieniężnego, rachunki czekowe i oszczędnościowe. Można […]

ALOKACJA AKTYWÓW

Alokacja aktywów oznacza plan inwestowania w różnego rodzaju pa­piery wartościowe w celu ochrony zainwestowanego kapitału przed niekorzystnymi czynnikami występującymi na rynku. Wyobraźmy sobie inwestora, który dysponując kwotą 200 tys. dolarów na inwestycje nabył parę lat temu akcje firmy IBM za 100 dolarów każda. Bieżąca wartość portfela byłaby o połowę mniejsza, ponieważ kurs akcji IBM wynosi […]

CELE INWESTORA

Cele inwestora warunkują zadanie i termin inwestycji. Na przykład, jeden inwestor oszczędza na emeryturę, na którą odejdzie za 5 lat, a drugi za 30 lat. Wprawdzie ich cel jest jednakowy (oszczędzanie na emeryturę), ale termin i zakres tolerancji ryzyka bardzo się różnią. A zatem, pierwszym krokiem każdego planu jest ustalenie długo-, średnio- i krótkoterminowych celów. […]

OGÓLNE WIADOMOŚCI

Dla różnych ludzi zarządzanie portfelem może znaczyć coś zupełnie in­nego. Dla najbardziej konserwatywnych inwestorów oznacza ono naby­wanie i przetrzymywanie inwestycji do terminu wykupu bądź w nieskończoność. Inni wciąż zmieniają skład swoich aktywów. Zarządzanie portfelem można porównać z troską o zdrowie. Jedzenie zdrowej żywności, systematyczne ćwiczenia i codzienne jedzenie jabłka służy ludzkiemu zdrowiu. Natomiast w przypadku […]

DLA KOGO FUNDUSZE ZAMKNIĘTE I UDZIAŁOWE SĄ ODPOWIEDNIĄ INWESTYCJĄ

W przeszłości fundusze zamknięte i udziałowe przynosiły inwestorom w pewnych warunkach intratne dochody. Obecnie coraz trudniej znaleźć korzystne lokaty w tego rodzaju inwestycjach. Według firmy Lipper Analytical Services, zamknięte fundusze obligacyjne notowane są ze średnią premią wynoszącą 2,5% ich wartości aktywów netto. Oznacza to, że inwestorzy średnio płacą 1,025 dolara za każdy dolar aktywów w […]

UWAGI

♦ Inwestorzy powinni unikać lokowania kapitału w zamkniętych fun­duszach obligacyjnych i udziałowych funduszach inwestycyjnych na etapie pierwotnej oferty sprzedaży publicznej, gdyż określony odsetek zgromadzonych na początku funduszy stracą na uregulowanie opłat za zabezpieczenie emisji oraz prowizji z tytułu sprzedaży emisji. Na przykład, jeżeli inwestorzy płacą 10 dolarów za udział, a 0,80 dolara przeznaczone jest na […]

WADY FUNDUSZY ZAMKNIĘTYCH I UDZIAŁOWYCH

♦  Zarówno fundusze zamknięte, jak i udziałowe podlegają ryzyku stóp procentowych. Fundusze udziałowe nie mają żadnej ochrony przed wzrostem stóp procentowych, ponieważ ich portfel inwestycji posiada charakter stały. ♦  Występuje ryzyko, że kursy udziałów powyższych funduszy będą przebie­gać niezależnie od wartości papierów wartościowych będących w składzie portfela. Jeżeli więcej inwestorów sprzedaje udziały niż kupuje, efektem […]