PODOBNE PRZYCIĄGA PODOBNE

Można się co prawda spotkać z opiniami, ogromnie generalizującymi, że ludzie przyciągają się na zasadzie przeciwieństw. Zastanów się jed­nak, kto je wypowiada. Czy osoba ta ma szczęśliwe i satysfakcjonują­ce związki? Czy osiąga sukcesy finansowe? Czy też jej życie jest skom­plikowane i chaotyczne? Trudno dążyć w życiu czy biznesie do osiąga­nia wspólnego celu, jeżeli on nie istnieje, jeżeli np. w firmie dla każ­dej zatrudnionej osoby jest on inny (jednemu chodzi wyłącznie o pie­niądze na życie, drugiemu o rozwój firmy i wykreowanie jej wizerun­ku na rynku, trzeciemu o zapłacony ZUS i święty spokój po pracy). Trudno jest też czerpać i rozniecać motywujące emocje, jeżeli współ­pracujący ludzie ich nie odczuwają, są obojętni, znużeni, mało zaan­gażowani. Jeśli mimo wszystko grupa ta trzyma się razem, na pewno jest coś, co stanowi dla wszystkich jej członków istotną wartość wspól­ną. Może jest to np. firma rodzinna, a rodzina dla nich wszystkich jest najcenniejsza, znajduje się na szczycie hierarchii wartości.

Większość ludzi próbuje nawiązać dobry kontakt z innymi przez próbę znalezienia wspólnego tematu. Zaczynają się w ten sposób przyciągać i są sobą wzajemnie coraz bardziej zainteresowani. Poma­łu sięgają coraz głębiej, odsłaniając to, co jest dla nich najważniejsze. Dobry kontakt tworzy u człowieku podświadomą potrzebę jego od­wzajemnienia. Jest to taka nić porozumienia, która pozwala na poru­szanie ważnych tematów, przyczynia się do pozytywnej zmiany stanu emocjonalnego, wnosi radość, optymizm, dodaje energii.

Wyjdź poza siebie i odkryj, co jest ważne dla innego człowieka.

Kontakt taki nawiązuje się nie tylko przez zadawanie pytań w stylu: Skąd jesteś? Czym się zajmujesz? Jak się nazywasz? Powszechnie wiadomo bowiem, że słowa stanowią zaledwie o kilku procentach zawartości komunikacji międzyludzkiej. Treść tego, co mówimy i o co pytamy ma tak niewielkie znaczenie w naszych relacjach, a mi­mo to 98 proc. ludzi na Ziemi właśnie w ten sposób nawiązuje kon­takt.

Osoby najbardziej efektywne w tej dziedzinie – a przy tym odno­szące największe sukcesy osobiste oraz finansowe – stosują inne spo­soby komunikacji. Bardzo wiele informacji na ten temat znajdziesz, studiując programowanie neurolingwistyczne, które stanowi nieza­stąpione źródło wiedzy na temat wywierania wpływu na siebie sa­mych oraz na innych ludzi w celu osiągnięcia pożądanych efektów.

Pieniądze mówią wszystkimi językami.

Nowe techniki, określone mianem naśladowania i odzwierciedlania, uczą, że należy starać się jak najbardziej upodobnić do osoby, z któ­rą chcesz mieć znakomity związek. Jeżeli chcesz być wiarygodny, słu­chany, chcesz, aby druga osoba była przychylna twoim poglądom, po­staraj się używać tego samego sposobu mówienia, tego samego tem­pa wypowiadania słów, ich akcentowania, jak najbardziej upodobnij swój ton głosu do głosu osoby, z którą rozmawiasz. Podobnie jak ona stań czy usiądź, przyjmij zbliżoną postawę ciała, zachowaj taką odleg­łość od swojego rozmówcy, jaką on nieświadomie narzuca. Także od­dychaj w tym samym tempie (oddech jest niezwykle istotny), podob­nie gestykuluj. Rób wszystko, co przyjdzie ci do głowy, abyś zewnę­trznie możliwie najbardziej upodobnił się do tej osoby. Wszystkie te sposoby są dodatkową pomocą w lepszej komunikacji, a opierają się na maksymalnym wykorzystaniu wpływu fizjologii na psychikę.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.