System wartości

Jaki jest mój system wartości? Zdawać by się mogło, że to takie proste. Odpowiedz: Co jest dla ciebie ważne w życiu? Czemu poświęcisz się bez reszty? Z pewnością zaczniesz wymieniać: rodzina, pieniądze, pra­ca, komfort i wiele innych rzeczy, ale po głębszym zastanowieniu poja­wią się natychmiast inne wartości, takie jak wiedza, podróże, miłość, inteligencja, szczęście, wnoszenie wkładu w rozwój świata. Które z nich są na szczycie piramidy? Które zajmują niższe pozycje, a o któ­re dbasz tylko okazjonalnie?

Wartości są twoim wewnętrznym systemem przekonań na temat tego, co cenisz, a co nie ma dla ciebie wartości, co uważasz za słu­szne, a co słuszne nie jest, co uważasz, że powinieneś robić, a do cze­go nie warto nawet się zabierać. Ostatecznie wyłania się z tego obraz, czym jest, a czym nie jest dla ciebie życie.

Każdy niepokój i trwoga wynikają ze sprze­niewierzenia się własnym wartościom.

Warto poświęcić kilka dni i poukładać swoje wartości w pewnej hierar­chii. Dlaczego? Gdyż dzięki temu twoje postępowanie nabiera konkret­nego kierunku, jest konsekwentne, podejmujesz słuszne decyzje i nie popełniasz tylu błędów. Kiedy masz dokonać wyboru, robisz to prawid­łowo i podświadomie, istnieje bowiem z góry określona kolejność i po­trzeba zaspokajania poszczególnych potrzeb. One kierują twoim postę­powaniem.

Przypomnij sobie, jak czujesz się wtedy, kiedy postępujesz w zgodzie ze sobą, kiedy honorujesz to, co jest dla ciebie najważniejsze, kiedy masz osiągnięcia w dziedzinie, która jest dla ciebie istotna. Jakie pojawiają się wówczas uczucia? Czy nie jesteś z siebie dumny? Zadowolony? Szczęśli­wy? Spełniony? Czy czujesz wówczas pasję i energię do jeszcze większe­go działania? Tak. Te wszystkie emocje są dostępne ludziom harmonij­nym, „poukładanym”, którzy znają swoje wartości i ich hierarchię.

Wymagaj od siebie więcej, niż ktokolwiek in­ny od ciebie wymaga.

Henry W. Beecher

W naszej kulturze to, co istotne, pomieszało się z tym, co błyszczy i daje tylko chwilowe zadowolenie. Większość ludzi nie bardzo zdaje sobie spra­wę z tego, co jest dla nich cenne i co nadaje sens ich życiu. Niektórzy czują się zagubieni, skupiając swe myśli na reagowaniu na spotykające ich ze­wnętrzne zdarzenia. To nie oni kreują swoje wartości i swój świat. Nie są pewni, że najważniejszy jest rozwój osobisty, służenie innym czy działanie na rzecz swojej społeczności. Nie do końca czują taką potrzebę ani płyną­cą z tego moc, jedność, przynależność, wnoszenie własnego wkładu w zmianę świata. Nie jest to dla nich wystarczająco mocne i precyzyjne.

Dlatego też tak wiele osób jest zagubionych i nieszczęśliwych. Co­dzienne myśli i działania nie utrzymują ich w nurcie własnych najważ­niejszych podświadomych wartości. Jeżeli pogwałcisz coś, w co wie­rzysz, coś co jest dla ciebie najważniejsze w życiu, zaczynasz odczuwać ogromny ból. Ból emocjonalny, duchowy, intelektualny, a często i fizy­czny, bo twoje ciało także buntuje się przeciwko zdradzie.

Nikt nie lubi uczucia wewnętrznego niepokoju, nieokreślonego poczucia niespełnienia, braku satysfakcji czy przegranej. Jak najczę­ściej ludzie próbują poradzić sobie z tym fatalnym stanem emocjonal­nym? Oczywiście chcą natychmiast go zmienić. Zwykle sięgają po al­kohol, narkotyki albo objadają się bez sensu, w rezultacie czego tyją i są jeszcze bardziej niezadowoleni, zapalają papierosa albo włączają telewizor i pozwalają zahipnotyzować się ekranowej rzeczywistości, bezmyślnie śledząc losy bohaterów niekończących się telenowel.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.