KTO W FIRMIE MA REALIZOWAĆ INTEGRACJĘ Z KLIENTEM?

Wszyscy, od pierwszej linii frontu do najdalszego zaplecza, od dyrektora do sprzątaczki. Integracja z klien­tem daje zarządowi nową wizję przyszłości, sensowną strategię i taktykę, która zdaje egzamin. Pomaga kie­rownikom sprzedaży i dyrektorom finansowym budować głębsze i bardziej owocne relacje z wybranymi klientami, wyposażając ich w sprawdzalny model sukcesu skutecz­ny w ich samotnej walce. Integracja z klientem pomaga informatykom i technikom wprowadzać innowacje: sprawny przepływ informacji do i od klientów oraz su­gestie w jaki sposób najlepiej wykorzystać takie informa­cje. Integracja z klientem pomoże kierownikom socjalnym zharmonizować działania personelu dostawcy z dzia­łalnością klienta, co stanowi najczulszy punkt współpracy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.