Pojęcia

Akcept bankowy. Krótkoterminowy skrypt dłużny, wystawiany na bank na poczet przyszłych płatności.

Barron’s Confidence Index. Stosunek średniej stopy zwrotu 10 obli­gacji przedsiębiorstw z wysokiej klasy do stopy zwrotu z koszyka 40 obligacji o charakterze spekulacyjnym. Wartość tego indeksu przed­stawia różnicę między oprocentowaniem powyższych rodzajów walorów.

Bieżąca stopa zwrotu. Suma wartości nominalnych odsetek podzielona przez rynkową cenę obligacji.

Bon skarbowy. Emitowany przez Ministerstwo Skarbu USA papier wartościowy o stałym dochodzie i terminie wykupu wahającym się od roku do 10 lat.

Bony. Średnioterminowe obligacje o terminie wykupu od roku do 10 lat.

Certyfikat depozytowy. Depozyt terminowy emitowany przez banki i kasy oszczędnościowo-pożyczkowe.

Czas trwania. Średnia ważona liczba lat, po upływie których inwestor otrzyma odsetki i włożony kapitał.

Deficyt handlowy. Nierównowaga między importem a eksportem danego kraju (import przewyższa eksport).

 

Dywersyfikacja. Inwestowanie w różne rodzaje papierów wartoś­ciowych, w odróżnieniu od koncentracji na jednej obligacji.

Euroobligacja. Międzynarodowa obligacja denominowana w walucie nie będącej walutą narodową kraju emitującego.

Fundusz globalny. Fundusz inwestujący zarówno w amerykańskie, jak i zagraniczne papiery wartościowe.

Fundusz indeksowy. Fundusz dopasowujący układ portfela do ustalonego indeksu.

Fundusz międzynarodowy. Fundusz inwestujący w obligacje wyemi­towane poza Stanami Zjednoczonymi.

Fundusz otwarty. Fundusz wzajemny bez ustalonego limitu wyemi­towanych przez siebie udziałów.

Fundusz rynku pieniężnego. Fundusz wzajemny inwestujący w wysokiej jakości aktywa rynku pieniężnego.

Fundusz typu load. Fundusz pobierający od inwestorów prowizję za kupno i sprzedaż udziałów.

Fundusz typu Iow load. Fundusz nakładający na inwestorów kupujących i sprzedających udziały relatywnie niską opłatę.

Fundusz typu no load. Fundusz, który nie obciąża zakupu i sprze­daży udziałów specjalną opłatą.

Fundusz wzajemny. Spółka inwestycyjna zarządzająca środkami udziałowców, którzy wykupują jednostki uczestnictwa w funduszu.

Inflacja. Wzrost cen dóbr i usług w gospodarce.

Klasa obligacji. Obligacje przyporządkowuje się do odpowiednich klas według prawdopodobieństwa niewypłacalności emitenta.

Klauzula o przedterminowym wykupie obligacji. Klauzula w umowie pozwalająca emitentowi wycofać obligację przed ustaloną wcześniej datą spłaty.

Kurs nabywcy. Cena, za którą dealer jest skłonny kupić dany papier wartościowy.

Kurs sprzedającego. Cena, za którą dealer jest skłonny sprzedać dany papier wartościowy.

Łatwość sprzedaży. Możliwość szybkiego odsprzedania lokaty.

Obligacja inwestycyjna. Walory zaliczone do grupy BBB i wyższych (według Standard & Poor’s).

Obligacja komunalna. Skrypt dłużny emitowany przez stan, hrab­stwo, miasto lub samorząd lokalny w celu sfinansowania bieżących wydatków publicznych.

Obligacja zerokuponowa (o kuponie zero). Obligacja sprzedawana w czasie emisji poniżej wartości nominalnej, z tytułu posiadania której nie wypłaca się odsetek do terminu wykupu.

Obligacja o wysokim dochodzie/obligacja śmieciowa. Niskiej klasy obligacja spekulacyjna obarczona wysokim poziomem ryzyka.

Obligacja skarbowa. Emitowany przez Ministerstwo Skarbu USA pa­pier wartościowy o stałym dochodzie i terminie wykupu powyżej 10 lat.

Obligacja śmieciowa. Obligacja spekulacyjna o ocenie poniżej BBB (Standard & Poor’s).

Obligacja wolna od podatku. Papier wartościowy, z którego dochód nie podlega opodatkowaniu na poziomie federalnym.

Obligacja zabezpieczona dochodami. Obligacja komunalna porę­czona wpływami z określonego przedsięwzięcia, zlecenia lub agencji.

Obligacja. Pożyczający fundusze emituje papier wartościowy, z tytułu posiadania którego wypłaca on wierzycielowi ustaloną wcześniej sumę.

Opłata transakcyjna. Prowizja nakładana przez fundusz na inwe­storów kupujących lub sprzedających udziały.

Oprocentowanie nominalne. Ustalona kwota odsetek wypłacana z tytułu posiadania obligacji, wyrażona jako część nominalnej wartości waloru.

Płynność. Możliwość zamiany inwestycji w gotówkę przy minimalnej stracie kapitału.

Polityka fiskalna. Działania rządu (nakładanie podatków, wydatki rządowe, sposób zarządzania długiem) mające na celu osiągnięcie określonych celów gospodarczych.

Polityka monetarna. Regulowanie podaży pieniądza i kredytu w celu wywarcia wpływu na wzrost .gospodarczy, poziom inflacji i bezrobocia oraz rynki finansowe.

Prospekt emisji. Skondensowana wersja wniosku w sprawie rejes­tracji papieru wartościowego przedkładanego Komisji do Spraw Papierów Wartościowych i Giełdy, będąca źródłem informacji dla przyszłych inwestorów.

Recesja. Spadek Produktu Narodowego Brutto utrzymujący się przez dwa następujące po sobie kwartały.

Rozpiętość kursów. Różnica między ceną, za którą dealer jest skłonny kupić dany walor (kurs nabywcy), a ceną, jaką należy zapłacić, aby dealer odsprzedał nam posiadany papier wartościowy (kurs sprzedającego).

Rynek pieniężny. Rynek finansowy, na którym następuje obrót akty­wami o terminie wykupu nie przekraczającym roku.

Rynek pierwotny. Rynek, na którym papiery wartościowe po raz pier­wszy sprzedawane są inwestorom.

Rynek wtórny. Rynek, na którym następuje obrót już wyemitowanymi papierami wartościowymi.

Ryzyko kredytowe. Niepewność związana z kondycją finansową spółki.

Ryzyko niewypłacalności. Ewentualna możliwość, że kilka lub wszystkie inwestycje nie zostaną spłacone.

Ryzyko rynkowe. Niepewność co do rynkowych cen papierów wartoś­ciowych.

Ryzyko siły nabywczej. Niepewność związana z przyszłym poziomem inflacji.

Ryzyko stopy reinwestycji. Niepewność związana ze stopą procen­tową, przy której będą inwestowane przyszłe odsetki z lokaty.

Ryzyko walutowe. Niepewność co do przyszłego kursu jednej waluty w stosunku do drugiej.

Ryzyko związane ze stopą procentową. Niepewność co do stopy zwrotu z inwestycji ze względu na zmiany rynkowych stóp procen­towych.

Spółki inwestycyjne. Spółki sprzedające inwestorom udziały w zdywersyfikowanym portfelu lokat.

Stopa zwrotu do terminu wykupu. Roczna stopa zwrotu z obligacji utrzymywanej do momentu spłaty.

Stopa zwrotu do wycofania. Dochód z obligacji utrzymywanej od chwili zakupu do terminu wycofania.

Wartość nominalna. Wartość obligacji spłacana posiadaczowi w ter­minie wykupu.

Weksel handlowy. Niezabezpieczony skrypt dłużny dużego przed­siębiorstwa.

Weksel skarbowy. Krótkoterminowy papier wartościowy emitowany przez Ministerstwo Skarbu USA.

Zamienny papier wartościowy. Obligacje zamienne i akcje uprzy­wilejowane, które na żądanie można wymienić na ustaloną liczbę zwykłych udziałów emitującej je spółki.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.